031-24 03 03 info@gbg.hso.se

Samråd och samverkan

Mycket av HSO Göteborgs intressepolitiska arbete bedrivs genom samråd med Göteborgs stad, bland annat i stadens centrala råd för funktionshinderfrågor (GRF) och i stadsdelarnas lokala funktionshinderråd. HSO Göteborg deltar i vissa av rådens möten och ansvarar för nomineringen av en andel av ledamöterna från funktionshinderrörelsen.

HSO och Brukarstödcentrum deltar också i andra samverkansforum i civilsamhället, i referensgrupper och i nätverk.

Samråd med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen

Dalheimers Hus delaktighetsråd
Typ av representation/samverkan: Råd
Rådet ansvarar för driften och utvecklingen av verksamheten på Dalheimers Hus. Rådets ledamöter väljs av Social resursnämnd efter nominering av HSO Göteborg.

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor
Typ av representation/samverkan: Samråd med trafiknämndens färdtjänstutskott
Rådet är till för samråd och informationsutbyte mellan intresseorganisationer inom funktionshinderområdet samt pensionärsorganisationer och trafiknämndens färdtjänstutskott. Rådet arbetar med frågor som reseprofiler, taxor och resebestämmelser.

I rådet sitter politiker, tjänstemän och ledamöter från funktionshinderrörelsen. Ledamöterna tillsätts av kommunstyrelsen. HSO ansvarar för nomineringen av en andel av funktionshinderrörelsens ledamöter.

Göteborgs råd för funktionshinderfrågor (GRF)
Typ av representation/samverkan: Samråd
GRF är Göteborgs Stads centrala råd för funktionshinderfrågor. Rådet är knutet till kommunstyrelsen, och bevakar frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning. Rådet ska vara ett forum för samråd i planeringsprocesser, avge yttranden och vara kommunal remissinstans, hos berörda huvudmän framföra önskemål och ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar, samverka med nämndanknutna råd och delta i regional samverkan kring funktionshinderfrågor och arbeta omvärldsbevakande och analyserande.

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds dialogmöten med brukar- och patientorganisationer
Typ av representation/samverkan: Dialogforum med Västra Götalandsregionens Hälso- och sjukvårdsnämnd för Göteborg

Arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor.

Lokala Funktionshinderråd i Göteborgs 10 stadsdelsnämnder
Typ av representation/samverkan: Samråd
Varje stadsdelsnämnd i Göteborg har till sig knutet en lokalt råd för funktionshinderfrågor. Ledamöterna tillsätts av varje stadsdelsnämnd. HSO ansvarar för nomineringarna av en andel av ledamöterna.

Samrådsgruppen för fysisk tillgänglighet
Typ av representation/samverkan: Råd
Rådet är knutet till Trafiknämnden i Göteborgs stad och jobbar med fysisk tillgänglighet. HSO ansvarar för nomineringen av ledamöterna i rådet.

Protokoll från samråd med Göteborgs stad och VGR

Göteborgs råd för funktionshinderfrågor (GRF)
Protokoll nås genom Göteborgs Stads sökfunktion för handlingar och protokoll

Protokoll från stadsdelarnas lokala funktionshinderråd
Angereds funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Askim-Frölunda-Högsbos funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Centrums funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Lundbys funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Majorna-Linnés funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Norra Hisingens funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Västra Göteborgs funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Västra Hisingens funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Örgryte-Härlandas funktionshinderråd, publicerar protokoll på sin hemsida

Östra Göteborgs funktionshinderråd, kontakta nämnden för protokoll

Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor
Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor, publicerar protokoll på sin hemsida

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnds dialogmöten med brukar- och patientorganisationer
Kontakta nämnden för protokoll

Övriga samverkansforum, referensgrupper och nätverk

Anhörigcentrum
Typ av representation/samverkan: Referensgrupp
Samverkan innebär att HSO får information samt möjligheter att diskutera anhörigstödets form och utveckling i stadsdelen Centrum.

Göteborgs Föreningscenter (GFC)
Typ av representation/samverkan: Medlemskap
Föreningen Göteborgs Föreningscenter är en mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete, både för organiserade inom medlemsorganisationerna och enskilda frivilliga.

Göteborgs rättighetscenter (GRC)
Typ av representation/samverkan: Medlemskap
HSO Göteborg är medlemmar i GRC, en paraplyförening som driver antidiskrimineringsbyrån Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering

Hafv, Funktionshinderforskning i Väst
Typ av representation/samverkan: Styrelse
Hafv arbetar för att forskning kring funktionshinder ska ske utifrån brukarnas behov och tillsammans med brukarna. Föreningen utgör en mötesplats där forskare, brukare och verksamhet/personal träffas för kunskapsutbyte och kunskapsbildning inom handikappforskning.

Personligt ombud
Typ av representation/samverkan: Nätverksgrupp
Syftar till att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågeställningar.

Strokeforum
Typ av representation/samverkan: Nätverksgrupp
Deltagande är professioner från sjukvård och kommun. Syftet är att bygga upp ett närmare samarbete mellan kommunen och sjukvården.

Traineeprojektet
Typ av representation/samverkan: Styrgrupp
Projektet syftar till att få ut arbetssökande personer med funktionsnedsättning på den ordinarie arbetsmarknaden samt öka antalet personer med funktionsnedsättning bland Göteborgs Stads anställda.

Samverkansforum