031-24 03 03 info@gbg.hso.se

Samverkansforum/ samverkanspartners/ nätverksträffar och arbetsgrupper HSO Göteborg finns med i

Anhörigcentrum
Typ av representation/samverkan: Referensgrupp
Samverkan innebär att HSO får information samt möjligheter att diskutera anhörigstödets form och utveckling i stadsdelen Centrum.

Brukarrådet för färdtjänst
Typ av representation/samverkan: Råd
Arbetar med frågor såsom reseprofiler, taxor och resebestämmelser.

Göteborgs Föreningscenter (GFC)
Typ av representation/samverkan: HSO är medlem i föreningen Göteborgs FöreningsCenter som är en mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete, både för organiserade inom medlemsorganisationerna och enskilda frivilliga.

Göteborgs sociala ekonomi (GSE)
Typ av representation/samverkan: Styrelse
Föreningen arbetar med övergripande frågor angående Göteborgsregionens sociala ekonomi.

Göteborgs råd för funktionshinderfrågor (GRF)
Typ av representation/samverkan: Råd
Skall ,utifrån göteborgarens behov, bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning, vara forum för samråd i pågående planeringsprocesser, avge yttranden och vara kommunal remissinstans, hos berörda huvudmän framföra önskemål och ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar, samverka med nämndanknutna råd och delta i regional samverkan kring funktionshinderfrågor och arbeta omvärldsbevakande och analyserande.

Göteborgs rättighetscenter (GRC)
Typ av representation/samverkan: Styrelse
Föreningen arbetar med diskrimineringsfrågor och driver Göteborgs rättighetscenter.

Hafv
Typ av representation/samverkan: Styrelse
Hafv arbetar för att forskning kring funktionshinder ska ske utifrån brukarnas behov och tillsammans med brukarna. Föreningen utgör en mötesplats där forskare, brukare och verksamhet/personal träffas för kunskapsutbyte och kunskapsbildning inom handikappforskning.

HSN Göteborg
Typ av representation/samverkan: Råd
Arbetar med gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor.

HSO – flerlänsmöten
Typ av representation/samverkan: Samarbete
Fungerar kompetenshöjande (föreläsningar och seminarier), nätverksbyggande (andra läns-HSO och LIF) samt kunskapsförmedlande (från handikapprörelsen till läkemedelsföretagen).

Idékom – Samverkansråd för Social ekonomi
Typ av representation/samverkan: Råd
Arbetar med frågor som rör samverkan mellan sektorn social ekonomi och den kommunala organisationen. I rådet sitter representanter från de idéburna organisationerna i Göteborg, tjänstemän från socialresursförvaltningen och politiker från sociala resursnämnden. Rådet skall lämna förslag på målsättningar, överenskommelser, aktiviteter och liknade som rör Göteborgs stad och dess invånare.

Personligt ombud
Typ av representation/samverkan: Nätverksgrupp
Syftar till att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma frågeställningar.

Referensgrupp för skador hemma och i boendemiljö
Typ av representation/samverkan: Referensgrupp
Ett fyrårigt projekt som genomförs av Chalmers och Göteborgs Universitet

Nätverket för personligt brukarstöd i Göteborg
Typ av representation/samverkan: Nätverksgrupp
Syftar till att utbyta erfarenheter, bidra till kompetensutveckling samt diskussion av för verksamheterna gemensamma frågeställningar.

Strokeforum
Typ av representation/samverkan: Nätverksgrupp
Deltagande är professioner från sjukvård och kommun. Syftet är att bygga upp ett närmare samarbete mellan kommunen och sjukvården.

Självförvaltningsrådet
Typ av representation/samverkan: Råd
Rådet ansvarar för driften och utvecklingen av verksamheten på Dalheimers Hus. Rådets medlemmar utses av handikapporganisationerna och väljs av Sociala resursnämnden.

Samrådsgruppen för fysisk tillgänglighet
Typ av representation/samverkan: Råd
Samverkansarbete kring fysisk tillgänglighet tillsammans med Göteborg Stad.

Traineeprojektet
Typ av representation/samverkan: Styrgrupp
Projektet syftar till att få ut arbetssökande personer med funktionsnedsättning på den ordinarie arbetsmarknaden samt öka antalet personer med funktionsnedsättning bland Göteborgs Stads anställda.

10 Lokala Handikappråd
Typ av representation/samverkan: Råd
Lokala råd för samverkan kring funktionshinderffrågor som rör befolkningsansvaret.

Samverkansforum